MENU
Logo Terra Group Investment a.s.

Nechte nás šetřit za Vás na výdajích za domácnost

Díky společnému projektu ušetříte až 20 % nákladů na elektřinu a plyn.


O projektu Jaké jsou výhody?

Přihláška

Máme pro vás nižší ceny energiíSpeciální podmínky díky tzv. „velkoodběratelskému balíku“.

Dodavatelé v aukci soupeří o co nejvýhodnější cenu.

Garance férových podmínek a komplexního servisu.

Bezstarostný přechod a jistota nejvýhodnějších cen po dobu 24 měsíců.

Naše výhody


Díky projektu, který jsme pro vás připravili, máte možnost ušetřit až 20 % nákladů prostřednictvím tzv. hromadné elektronické aukce.

Ručíme za úsporu

Energetické společnosti soutěží o to, kdo nabídne nejnižší cenu za elektřinu a plyn. Ceny padají hluboko pod standardní ceníkové tarify, obvyklá úspora je vyšší než 20%.

V jednotě je síla

Spojením mnoha členů vašeho spolku se vytvoří velkoobjemový balík, který ve veřejné soutěži získá společnost, jež garantuje nejnižší cenu po dobu 24 měsíců od zahájení dodávky, a zároveň dodrží poctivé smluvní podmínky.

Bez starostí

Díky plné moci vše vyřídíme za Vás. Stáváme se tak Vaším servisním partnerem, na kterého se můžete spolehnout a obrátit se na nás s jakýmkoliv dotazem. Za služby nic neplatíte.

Podat e-přihlášku

Ceny pro Vás


Elektřina Vysoký tarif Nízký tarif
D01d, D02d 1 000 Kč není
D25d, D26d 1 185 Kč 765 Kč
D35d 1 130 Kč 885 Kč
D45d 1 125 Kč 970 Kč
D55d, D56d 1 115 Kč 970 Kč
Měs. poplatek         60 Kč
Plyn
Cena 0-1,9 MWh/rok = 698 Kč; 1,9-7,6 MWh = 698 Kč; více než 7,6 MWh = 648 Kč
Měs. poplatek bez poplatku

Je to jednoduché

Ve spolupráci se společností Terra Group jsme pro Vás zajistili okamžitou úsporu na elektřině a plynu. Ihned po vyplnění elektronické přihlášky máte nárok na zde uvedené ceny, které jsou garantovány min. na dobu 2 let. Uvedené ceny jsou konečné ceny za dodávky, bez DPH.

Ohlasy našich klientů


Jiří Smetana - rodinný dům

- Celková roční úspora 8 617 Kč

„Nejdůležitější bylo se rozhodnout. Dnes jsem šťastný, že šetřím rodině zbytečné náklady.“

Optimalizační plán

Kamil Hycl – byt 3+1

- Celková roční úspora 7 133 Kč

„První aukcí mi náklady klesly o 35 %, po dvou letech jsem šel do toho znovu a získal dalších 10%.“

Optimalizační plán

Michaela Křížková – byt 2+1

- Celková roční úspora 5 581 Kč

„Účty za energie nás štvaly dlouho. Pro Terra Group rozhodlo, že celý proces vyřešili za nás.“

Optimalizační plán

Přihláška k energetické soutěži
Projekt: Firemní benefitZákladní údaje
Mini logo

Vyplňte prosím Vaše základní údaje dle občanského průkazu.

- povinné položky
Spotřeby energií
Znám svoji výši záloh (Kč)
Znám svoji roční spotřebu (MWh)

Elektřina

0

Plyn

0

Úspora na elektřině

Můžete ušetřit od 0 včetně DPH

Úspora na plynu

Můžete ušetřit max. 0 včetně DPH

Celkově můžete ušetřit od 0 včetně DPH

Ostatní


Způsob platby záloh bude poštovní poukázkou. Nebo zvolte jiný:
Nahrát soubory
Přehled
Základní údaje
Jméno a příjmení:
{{pp-titul-pred}} {{fname}} {{lname}}
Adresa:
{{address}} {{pp-cp}}/{{pp-co}}, {{city}} {{postal-code}}
Email:
{{email|Chybí email!}}
Telefon:
{{phone|Chybí telefon!}}
Spotřeby energií
Dodavatel elektřiny:
Bežný dodavatel
Zálohy za elektřinu:
Dodavatel plynu:
Bežný dodavatel
Zálohy za plyn:
Ostatní
Nová výše záloh za elektřinu:
-- / --
Nová výše záloh za plyn:
-- / --
Způsob platby záloh:
{{pp-platba|Poštovním poukázkou}}
Vaše číslo účtu:
{{pp-cu-prevod}}{{pp-cu-inkaso}}{{pp-sipo-cislo}}
Způsob předání dokumentů:
{{pp-file-zpusob}}

{{pp-oou-a-psml|NE}}
Zavřít

Ochrana osobních údajů

Klient zadáním svých údajů a zakliknutím souhlasu uděluje výslovný souhlas se zpracováním, zejména shromažďováním, uchováváním a zveřejňováním veškerých svých osobních údajů, které poskytl Zpracovateli.

Před udělením tohoto souhlasu byl Klient poučen o tom, že předmětem zpracování budou veškeré osobní údaje předané Zpracovateli v souvislosti se zajištěním služeb v oblasti optimalizace nákladů na dodávky elektrické energie a/nebo zemního plynu, a to na základě Plné moci udělené Klientem Zpracovateli a/nebo Rámcové smlouvy o poskytování služeb (Přihlášky) uzavřené mezi Zpracovatelem jako Poskytovatelem a Klientem jako Přistupitelem, zejména pak jméno a příjmení, případně titul Klienta, datum narození nebo rodné číslo Klienta, adresa bydliště Klienta, kontaktní údaje Klienta (telefonní kontakt/-y a emailová adresa), jakož i údaje o dodávkách elektrické energie a/nebo plynu, které Klient odebírá (výše spotřeby, cena za komoditu).

Účelem zpracování všech Klientem poskytnutých osobních údajů je poskytování služeb související s optimalizací dodávek elektrické energie a/nebo zemního plynu, zejména zajištění výběrového řízení/aukce pro Klienta, kterého se budou účastnit dodavatelé elektrické energie a/nebo zemního plynu, zastupování Klienta při jednání s dodavateli elektrické energie a/nebo zemního plynu, a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje Klient na celou dobu platnosti a účinnosti Přihlášky a/nebo Plné moci, a to na základě svobodného, vědomého a dobrovolného projevu vůle. Před udělením tohoto souhlasu byl Klient poučen o svých právech dle §12 a §21 zákona, a dále o skutečnosti, že poskytnutí údajů z jeho strany je dobrovolné. Klient má právo na přístup k osobním údajům a na změnu osobních údajů. Klient má dále právo na přístup k informacím o zpracovávání jím poskytnutých údajů - na žádost Klienta Zpracovatel pravdivě informuje Klienta o účelu zpracovávání, kategoriích, zdrojích, povaze automatizovaného zpracovávání a příjemcích jeho údajů. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporus ochranou jeho soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem nebo jsou tyto údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracovávání, může požádat Zpracovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu, zejména o provedení opravy, doplnění, blokování nebo likvidaci jeho údajů. Nebude-li Klientovi vyhověno, může se za účelem sjednání nápravy obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správcem údajů poskytnutých ze strany Klienta je Zpracovatel, který může jejich zpracováním pověřit v souladu s § 6 zákona další zpracovatele, s čímž Klient souhlasí. Dále mohou být poskytnuté údaje zpracovávány jinými osobami ve smyslu § 14 zákona na základě smlouvy se správcem nebo Zpracovatelem. Správce, jeho zpracovatelé, popř. jiné osoby ve smyslu § 14 zákona, budou osobní údaje Klienta zpracovávat manuálně, v automatizovaně vedené databázi, v rozsahu a k účelu vymezeném výše. Osobní údaje Klienta mohou být zpřístupněny či sdělovány obchodním zástupcům Zpracovatele, smluvním partnerům Zpracovatele, zpracovatelům Správce a jiným osobám ve smyslu § 14 zákona ve smluvním vztahu se správcem údajů nebo jeho zpracovatelem.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly Klientem poskytnuty. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu.

Klient prohlašuje, že byl ze strany Zpracovatele informován o možnosti předání jím poskytnutých osobních údajů jinému správci, a to v souladu a za podmínek § 5 odst. 6 zákona, za účelem nabízení obchodu a služeb, a s tímto výslovně souhlasí. V případě, že Klient požaduje provést úplný výmaz jeho údajů, resp. odejmout svůj souhlas se zpracováváním jeho údajů, je povinen požádat o tento úkon písemně Zpracovatele, který zajistí, aby poskytnutá data nebyla jakýmkoli způsobem dále zpracovávána.

Klient souhlasí s telefonickým kontaktem ze strany Zpracovatele v případě nedokončení Přihlášky po překročení do 2. kroku Přihlášky za účelem telefonní podpory s vyplněním. Klient bere na vědomí, že celková úspora počítaná ve 2. kroku Přihlášky je orientační a vychází z klientem zadaných parametrů. Přesný výpočet je možné získat zdarma po dodání poslední roční faktury za vyúčtování elektřiny a plynu na adresu info@terragroup.cz.